Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Δημοσίευση των τελικών λογαριασμών για το οικονομικό έτος 2019