2012/489/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 24. srpna 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2007/453/ES, pokud jde o status BSE Belgie, Rakouska, Brazílie, Kolumbie, Chorvatska a Nikaraguy (oznámeno pod číslem C(2012) 5860) Text s významem pro EHP