Становище на Европейския комитет на регионите относно „Социалните иновации като нов инструмент за посрещане на обществените предизвикателства“