Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om partnerskabsprincippet i gennemførelsen af fondene under den fælles strategiske ramme — elementer til en europæisk adfærdskodeks for partnerskab — SWD(2012) 106 final (initiativudtalelse)