Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2075/92 o společné organizaci trhu se surovým tabákem (KOM(2005)0235 - C6-0193/2005 - 2005/0105(CNS))