RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Letland Rapport udarbejdet i medfør af artikel 126, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde