Povzetek Sklepa Komisije z dne 4. maja 2017 v zvezi s postopkom na podlagi člena 102 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 54 Sporazuma EGP (Zadeva AT.40153 – Klavzule o priznavanju največjih ugodnosti v zvezi z e-knjigami in povezane zadeve) (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 2876)