Zhrnutie rozhodnutia Komisie zo 4. mája 2017 týkajúceho sa konania podľa článku 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 54 Dohody o EHP (Vec AT.40153 – Doložky najvyšších výhod pre elektronické knihy a súvisiace záležitosti) [oznámené pod číslom C(2017) 2876]