Komission asetus (EY) N:o 367/2009, annettu 5 päivänä toukokuuta 2009 , nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Znojemské pivo (SMM))