Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2216 z 22. decembra 2020, ktorým sa mení príloha I k rozhodnutiu 2006/168/ES, pokiaľ ide o položku týkajúcu sa Spojeného kráľovstva a niektorých korunných dependencií v zozname tretích krajín, z ktorých je povolený dovoz embryí hovädzieho dobytka do Únie (Text s významom pre EHP)