Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/2216 2020 m. gruodžio 22 d. kuriuo dėl Jungtinės Karalystės ir kai kurių Didžiosios Britanijos Karūnos priklausinių įrašo trečiųjų šalių, iš kurių leidžiama importuoti į Sąjungą galvijų embrionus, sąraše iš dalies keičiamas Sprendimo 2006/168/EB I priedas (Tekstas svarbus EEE)