Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/2216, annettu 22 päivänä joulukuuta 2020, päätöksen 2006/168/EY liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja tiettyjä sen kruunun alaisuuteen kuuluvia alueita koskevista kohdista sellaisten kolmansien maiden luettelossa, joista nautaeläinten alkioiden tuonti unioniin on sallittua (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)