Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2216, 22. detsember 2020, millega muudetakse otsuse 2006/168/EÜ I lisa Ühendkuningriiki ja teatavaid Briti krooni sõltkondi käsitleva kande osas selliste kolmandate riikide loetelus, kust on lubatud liitu importida veiseembrüoid (EMPs kohaldatav tekst)