Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/2216 της Επιτροπής της 22ης Δεκεμβρίου 2020 για την τροποποίηση του παραρτήματος I της απόφασης 2006/168/ΕΚ όσον αφορά την καταχώριση για το Ηνωμένο Βασίλειο και ορισμένες Εξαρτήσεις του Στέμματος στον κατάλογο τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές εμβρύων βοοειδών στην Ένωση (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)