Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2216, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2006/168/ES, pokud jde o položku týkající se Spojeného království a některých jeho závislých území v seznamu třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz embryí skotu do Unie (Text s významem pro EHP)