Υπόθεση C-819/18 P: Αναίρεση που άσκησε στις 21 Δεκεμβρίου 2018 η Next design+produktion GmbH κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έβδομο τμήμα) στις 18 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση T-533/17, Next design+produktion GmbH κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)