Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2015, με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2013