ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3065/03 υποβολή: Alexandros Alavanos (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Διακρίσεις σε βάρος των γυναικών.