Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1697 zo 6. novembra 2018 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Európskom výbore pre vypracovanie noriem v oblasti vnútrozemskej plavby a v Ústrednej komisii pre plavbu na Rýne, pokiaľ ide o prijatie noriem týkajúcich sa technických požiadaviek na lode vnútrozemskej plavby