ZPRÁVA o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/006(CNS)) Hospodářský a měnový výbor Zpravodaj: Tom Vandenkendelaere