Izvedbeni sklep Komisije (EU, Euratom) 2018/1885 z dne 30. novembra 2018 o spremembi Odločbe 96/566/Euratom, ES o pooblastitvi Finske, da pri izračunu osnove za lastna sredstva iz naslova DDV ne upošteva nekaterih kategorij transakcij in uporabi nekatere približne ocene (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 7840)