Υπόθεση T-415/20: Προσφυγή της 3ης Ιουλίου 2020 — KT κατά ΕΤΕπ