Věc T-415/20: Žaloba podaná dne 3. července 2020 – KT v. EIB