Spojené věci C-519/17 P a C-522/17 P až C-525/17 P: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 30. května 2018 – L'Oréal v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Guinot SAS „Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihlášky slovních ochranných známek MASTER PRECISE, MASTER SMOKY, MASTER SHAPE, MASTER DUO a MASTER DRAMA — Starší národní obrazová ochranná známka MASTERS COLORS PARIS — Zamítnutí přihlášek — Nedostatečné odůvodnění — Přezkum soudem i bez návrhu“