Delegirana direktiva Komisije (EU) 2019/175 оd 16. studenoga 2018. o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovni oksid u friti za brtvljenje koja se koristi za izradu prozorskih sklopova za određene laserske cijevi (Tekst značajan za EGP.)