Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1086 ze dne 5. července 2016, kterým se schvaluje 2-brom-2-(brommethyl)pentandinitril (DBDCB) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 6 (Text s významem pro EHP)$