Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9956 — DTC/CEPCON/Hornsea One OFTO) (Text s významom pre EHP) 2021/C 18/01