Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/31 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1862 w odniesieniu do minimalnych norm jakości danych i specyfikacji technicznych dotyczących wprowadzania fotografii, profili DNA i danych daktyloskopijnych do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych oraz uchylająca decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1345 (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 9228)