Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/31 оd 13. siječnja 2021. o utvrđivanju pravila o primjeni Uredbe (EU) 2018/1862 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu minimalnih standarda kvalitete podataka i tehničkih specifikacija za unos fotografija, profila DNK-a i daktiloskopskih podataka u Schengenski informacijski sustav (SIS) u području policijske suradnje i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima te o stavljanju izvan snage Provedbene odluke Komisije (EU) 2016/1345 (priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 9228)