Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/31 af 13. januar 2021 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1862 for så vidt angår minimumsstandarder for datakvalitet og tekniske specifikationer for indlæsning af fotografier, DNA-profiler og fingeraftryksoplysninger i Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1345 (meddelt under nummer C(2020) 9228)