Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9875 — BGL BNP Paribas/POST Luxembourg/i-Hub) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2020/C 338/05