Věc T-290/16: Žaloba podaná dne 7. června 2016 – Fruits de Ponent v. Komise