Υπόθεση C-306/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Administratīvā apgabaltiesa (Λεττονία) στις 9 Ιουλίου 2020 — SIA Visma Enterprise κατά Konkurences padome