Απόφαση (ΕΕ) 2020/286 του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην εξηκοστή τρίτη σύνοδο της Επιτροπής για τις ναρκωτικές ουσίες σχετικά με την προσθήκη μίας ουσίας στον κατάλογο ουσιών του πίνακα I της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών