Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady v oblasti práva společností o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem (kodifikované znění) KOM(2008) 344 v konečném znění – 2008/0109 (COD)