Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета в областта на дружественото право относно едноличните дружества с ограничена отговорност (Кодифицирана версия) COM(2008) 344 окончателен — 2008/0109 (COD)