Věc C-552/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 1. prosince 2014 Canon Europa NV proti usnesení Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 16. září 2014 ve věci T-34/11, Canon Europa NV v. Evropská komise