Věc C-747/18 P: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 19. prosince 2019 – Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek – Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora – Státní podpory – Podpora, kterou Maďarsko poskytlo podnikům zaměstnávajícím pracovníky se zdravotním postižením – Žaloba na neplatnost – Údajná rozhodnutí nevznášet námitky – Nedostatek aktivní legitimace – Osoba, která není osobně dotčena – Žaloba, která nebyla podána za účelem ochrany procesních práv – Nepřípustnost žaloby v prvním stupni – Zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek“)