Rådets beslut (EU) 2020/121 av den 28 januari 2020 om inrättande av arbetsgruppen för Förenade kungariket med rådets generalsekretariat som ordförande och om upphävande av beslut (EU) 2017/900