Решение (ЕС) 2020/121 на Съвета от 28 януари 2020 година за създаване на работна група Обединено кралство под председателството на Генералния секретариат на Съвета и за отмяна на Решение (ЕС) 2017/900