Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1219/96 της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 1996 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1474/95 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων που προκύπτουν από τις συμφωνίες οι οποίες συνάφθηκαν στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης στον τομέα των αυγών και των ωαλβουμινών