P8_TA(2019)0352 Videreanvendelse af den offentlige sektors informationer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (omarbejdning) (COM(2018)0234 — C8-0169/2018 — 2018/0111(COD)) P8_TC1-COD(2018)0111 Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/… om åbne data og om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (omarbejdning)