Υποθέσεις 267 έως 285/88: Αιτήσεις για την έκδοση προδικαστικών αποφάσεων που υπέβαλε το Tribunal de premidre instance της Verviers, με αποφάσεις της 20ής Σεπτεμβρίου 1988 στις υποθέσεις Gustave Wuidart κλ. κατά Laiterie Cooperative Eupenoise, κλπ