Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke zprávě Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Pokrok při provádění strategie EU v oblasti lesnictví „Nová strategie v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví“ [COM(2018) 811 final]