Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1808/89 του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 1989 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1981/82 περί καθορισμού του πίνακα των περιοχών της Κοινότητας στις οποίες μόνο οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών λυκίσκου απολαύουν της ενισχύσεως στην παραγωγή