Ročná aktualizácia opravných koeficientov, ktoré sú uplatniteľné na odmeny úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov Európskej únie pôsobiacich v tretích krajináchSpráva Eurostatu z 31. októbra 2019 o ročnej aktualizácii odmien a dôchodkov úradníkov EÚ za rok 2019 v súlade s článkami 64 a 65 a prílohou XI k Služobnému poriadku úradníkov Európskej únie a Podmienkam zamestnávania ostatných zamestnancov Únie, ktorou sa s účinnosťou od 1. júla 2019 upravujú odmeny aktívnych zamestnancov a dôchodky zamestnancov na dôchodku a ktorou sa s účinnosťou od 1. júla 2019 aktualizujú opravné koeficienty uplatniteľné na odmeny aktívnych zamestnancov pôsobiacich na miestach výkonu služby v rámci EÚ a mimo EÚ, na dôchodky zamestnancov na dôchodku a prevody dôchodkov.Ďalšie informácie o predmetnej metodike sú dostupné na webovej stránke Eurostatu (Statistics Database > Economy and finance > Prices > Correction coefficients).2019/C 420/07