Kolmandates riikides töötavate Euroopa Liidu ametnike ning ajutiste ja lepinguliste töötajate töötasude suhtes kohaldatavate paranduskoefitsientide iga-aastane ajakohastamineEurostati 31. oktoobri 2019. aasta aruanne ELi ametnike töötasude ja pensionide ajakohastamise kohta 2019. aastal kooskõlas Euroopa Liidu ametnike ja teiste teenistujate suhtes kohaldatavate personalieeskirjade artiklitega 64 ja 65 ning XI lisaga, millega kohandatakse alates 1. juulist 2019 ELi töötajate töötasusid ja pensionile jäänud töötajate pensione ning ajakohastades alates 1. juulist 2019 paranduskoefitsiente, mida kohaldatakse ELis ja EList väljaspool asuvates teenistuskohtades töötavate töötajate töötasude suhtes, pensionile jäänud töötajate pensionide suhtes vastavalt nende elukohariigile ja pensionide ülekannete suhtes.Lisateave metoodika kohta on esitatud Eurostati veebisaidil (Statistics Database > Economy and finance > Prices > Correction coefficients).2019/C 420/07