Годишно актуализиране на корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на длъжностните лица, срочно наетите служители и договорно наетите служители на Европейския съюз, служещи в трети държавиДоклад на Евростат от 31 октомври 2019 г. относно годишното актуализиране за 2019 г. на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица на ЕС в съответствие с членове 64 и 65 от и приложение XI към Правилника за персонала, приложимо за длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз, за адаптиране, считано от 1 юли 2019 г., на възнагражденията на активно заетия персонал и на пенсиите на пенсионираните служители и за актуализиране, считано от 1 юли 2019 г., на корекционните коефициенти, прилагани към възнагражденията на активно заетия персонал с месторабота в ЕС и извън ЕС, към пенсиите на пенсионираните служители в зависимост от държавата им на пребиваване и за прехвърлянето на пенсии.Допълнителна информация относно методиката може да бъде намерена на уебсайта на Евростат (Statistics Database > Economy and finance > Prices > Correction coefficients).2019/C 420/07