Υπόθεση T-277/18: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Απριλίου 2019 — Zitro IP κατά EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT) (Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης PICK & WIN MULTISLOT — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001)