Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2182/88 του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1988 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3828/85 για την κατάρτιση ειδικού προγράμματος ανάπτυξης της γεωργίας στην Πορτογαλία